LYHENTEET

 1. C
  • CFC
   engl. Chlorofluorocarbons

   Mikä tahansa halohiiliyhdiste, joka koostuu hiilestä, vedystä, kloorista ja fluorista. Yhdisteitä käytettiin aiemmin yleisesti aerosolien ponneaineina ja kylmäaineina. Näiden yhdisteiden uskotaan aiheuttavan ilmakehän otsonikerroksen tuhoutumista sekä vaikuttavan ilmaston lämpenemiseen.
   Kaikki Makroflex-tuotevalikoiman PU-saumaeristeet ovat CFC-vapaita. 
 2. D
  • DME
   engl. Dimethyl Ether
   Tyypillinen ponneaine OCF-valmisteissa.
 3. G
  • GWP
   engl. Greenhouse Warming Potential 

   Tämä ilmaisee eri aineiden potentiaalin aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Kaikki GWP-mittatiedot ilmaistaan suhteessa hiilidioksidiin, joka on parhaiten tunnettu kaasu, jolla on potentiaalia aiheuttaa ilmaston lämpenemistä; sen GWP-arvo on 1. 
   HFC 134a on todettu Environmental Protection Agency -viraston toimesta kaasuksi, jolla on suuri potentiaali vaikuttaa maapallon ilmaston lämpenemiseen. HFC 134a on kaasu, jota on menneisyydessä käytetty ponneaineena useimpien OCF-valmistajien tuotteissa. Sen GWP-arvo on 1300 joka tarkoittaa, että sillä on hiilidioksidiin verrattuna 1300-kertainen potentiaali vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Henkelillä siirryttiin kemikaaliyhdisteisiin, jotka eivät sisällä R 134a-kaasua lainkaan, paljon ennen ko. kaasun käyttökiellon asettamista.

   

 4. H
  • HFC
   engl. Hydrofluorocarbons (osittain halogenoidut fluorihiilivedyt)

   HFC-kaasut ovat korvanneet otsonikatoa aiheuttaneet CFC-kaasut monissa sovelluksissa, mutta nekin ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden 100 vuoden mittakaavassa ilmaistu potentiaali vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen välillä 140 ja 11.700. OCF-sovelluksissa suurin osa näistä HFC-kaasuista on korvattu propaanin/butaanin/DME-yhdistelmillä.
  • Hauraus

   Polyuretaanipohjaiselle OCF-valmisteille on ominaista taipumus haurastua kovettumisvaiheen aikana ja tämä ilmenee pääasiallisesti alhaisissa lämpötiloissa. Tavallisesti tämä omaisuus katoaa peruuttamattomasti lämpenemisen myötä. Vaikka saumaeriste tuleekin joustavaksi korkeammissa lämpötiloissa, hauraus saattaa pysyä pysyvänä ilmiönä kylmissä olosuhteissa ja vaikuttaa saumaeristeen soveltuvuuteen. Mitä alhaisempi haurastumispiste on, sitä parempi on saumaeristeen laatu.**
  • Huokoinen materiaali
   Huokoiset materiaalit ovat materiaaleja, joiden läpi nesteet ja/tai kaasut pääsevät siirtymään – joko osittain tai kokonaisuudessaan (esim. puu, lasikuitu, korkki). Ei-huokoiset materiaali ovat materiaaleja, joiden läpi nesteet ja/tai kaasut eivät pääse siirtymään (esim. lasi, metallit, muovit).

   

 5. I
  • Isosyanaatti
   Tämä on kemiallinen yhdiste, joka sisältää isosyanaatti (-N =C=O) -ryhmän. Polyisosyanaatti sisältää useamman kuin yhden isosyanaattiryhmän.
 6. K
  • Kosketuskuivuusaika

   Ajankohta, jonka jälkeen vaahdon, tiivistysaineen tai sideaineen pinta on kosketuskuiva. 

   

 7. L
  • Leikkausajankohta
   Tällä tarkoitetaan ajankohtaa, jonka jälkeen leikattu sylinterimäinen saumaeristenauha (ei vielä täysin kovettunut), ei jätä mitään tuoreita saumaeristejäämiä veitseen ja jolloin saumaeristesolut eivät enää puristu kokoon ja rikkoudu veitsen terää vasten. Se on ajankohta, jonka jälkeen saumaeriste ei ole täysin kovettunut, mutta sitä voidaan käsitellä.  Miinuslämpötiloissa saumaeristeen laajeneminen on vähäisempää ja kovettuminen vie aina enemmän aikaa.
  • Leikkauslujuus
   Leikkauslujuus on tärkeä vaahdon (saumaeristeen) ominaisuus, joka toteutuu sen kiinnitysvoimana, erityisesti silloin kun kiinnitetään ovenkarmeja. Kannattaa laskea kiinnityksen edellyttämä pinta-ala (tietylle ovilevylle) tai päinvastoin. Tämä testi osoittaa myös kiinnittymisen murtopisteen, joka voi tapahtua joko vaahdon sisällä (koossapysymisen pettäminen) tai vaahdon ja sidontapinnan välillä (kiinnittymisen pettäminen).
 8. M
  • MDI
   engl. Methylene diphenyl diisocyanate

   Tämä on lyhenne, jolla tarkoitetaan: 2,2' / 2,4' ja 4,4'- metyleenidifenyylidiisosyanaatti. MDI on aromaattinen isosyanaatti ja keskeisessä asemassa oleva polyuretaanin raaka-aine.* MDI on kemiallinen yhdiste. Se reagoi polyolien kanssa valmistettaessa polyuretaania, jolloin se toimii vaahdon kovetusaineena. MDI reagoi veden kanssa ja kiinteytyy. Se antaa perinteisille PU-saumaeristeille niiden kellanruskean värin  ja se tekee niistä hyvin arkoja UV-säteilylle – PU-saumaeristeet haurastuvat auringonvalossa.
 9. N
  • Normin mukainen ilmasto

   23 °C/ 50 % ilman suht. kosteus
 10. O
  • OCF
   engl. One Component Foam (yksikomponenttinen vaahto)

   Tämä on yleisnimi kosteuden vaikutuksesta kovettuville yksikomponenttisille vaahdoille, joita annostellaan paineenalaisista säiliöistä ("aerosolipulloista") sekä itsestään kovettuville kaksikomponenttisille vaahdoille, joita annostellaan paineenalaisista säiliöistä ("1,5-komponenttiset vaahdot"). 
 11. P
  • PE
   Polyeteeni
  • Polyuretaani
   Polymeerinen yhdiste, joka sisältää monia uretaanisidoksia (-N-C-O-). Lyhenne on PU.

  • PU-saumaeristevaahdon rakenne
   Jotta sen käytössä saavutettaisiin työltä vaadittavat omaisuudet (esim. lämpö- ja äänieristys), levitetyn PU-saumaeristevaahdon on oltava homogeenista ja sen solurakenteen on hienojakoista (ei suuria onkaloita ja kuplia). Tämä saavutetaan huolella rakennetulla kemiallisella koostumuksella.
  • Puristuslujuus
   OCF-valmisteiden pääasiallisiin sovelluksiin kuuluu lämpö- ja äänieristys liitoskohdissa. Näiden liitoskohtien täytyy absorboida rakennuselementtien liikkeet, jotka johtuvat lämpötilamuutoksista, tuulen kuormituksesta, jne. Liitoskohtien on oltava joustavia ollakseen pitkäikäisiä. Tämä joustavuus on mitattavissa saumaeristekappaleen puristusvoimana. Tulos on suhteessa puristuksen laajuuteen. Tyypillinen arvo on 10 % puristuminen.
  • PU-saumaeristeen joustavuus
   Ikkunoiden karmit ovat jatkuvasti rasituksen alaisia siksi, että
   - niitä avataan ja suljetaan, ne ovat alttiina lämpölaajenemiselle (joka on suoran auringonvalon aiheuttama)
   - ne ovat alttiina kutistumiselle (viileä/kylmä sää)
   - ne ovat alttiina suurille lämpötilaeroille (sisä- ja ulkolämpötilaerot vaikuttavat samanaikaisesti, 40 °C ero ja enemmänkin)
   - ne ovat alttiina rasittaville säätiloille (tuulet).

   Joustava PU-saumaeriste voi kestää sellaisia liikkeitä rikkoutumatta pitkiäkin jaksoja ja säilyttäen sen eristysominaisuuden (sekä lämmön että äänen eristyskyvyn).

  • Palamista hidastava aine
   Tämä on lisäaine, joka estää liekin syttymisen ja/tai leviämisen.
  • Painuma
   Eräs OCF-vaahdon tärkeimmistä omaisuuksista on sen kyky täyttää onkaloita ja liitoksia. Tuoreena vaahto on neste (eli vaahto) ja siksi sillä ei ole mitään sisäistä vahvuutta. Tästä voi seurata vaahdon sortuminen ja liukuminen alas, erityisesti pystysaumoissa. Tämä omaisuus on riippuvainen tuotteesta ja ympäristön lämpötilasta ja sauman leveydestä. Painumiseen vaikuttavat tyypilliset tekijät ovat liian alhainen lämpötila ja liian leveä sauma.
  • PU-vaahdon riittoisuus
   Riittoisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan patruunasta kaiken kaikkiaan saatavan kovettuneen vaahdon tilavuutta. Kovettuneen vaahdon riittoisuus on riippuvainen pääasiassa työskentelyolosuhteista – lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta, laajentumiselle tarjolla olevasta tilasta, jne. Riittoisuus voidaan mitata laatikossa ja liitoksessa. PU-vaahto käyttäytyy täysin erilailla kummassakin tapauksessa. "Laatikkotesti" on standardisoitu ja hyväksytty Euroopan johtavien OCF-valmistajien yhdistyksen toimesta. Se on toistettavissa ja antaa vaahdon riittoisuustuloksen litroina. Kuluttajan on kenties helpompi ymmärtää liitoksen pituuden mittaaminen siten, että kyse on sitä kautta, että saumaeristevaahtoa käytetään enimmäkseen liitoksien (saumojen) täyttämiseen.

 12. R
  • R.H.
   engl. Relative Humidity

   Tämä on prosenttiluku, joka ilmaisee kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi enimmillään olla vesihöyryä.

LÄHTEET

* Lähde: FEICA OCF GLOSSARY RAM-C02-0004, http://www.feica.eu

** Lähde: FEICA TM-1008-2011 v3 , http://www.feica.eu

*** Lähde: FEICA TM-1011-2011 v4 , http://www.feica.eu

**** Lähde: FEICA TM-1012-2012 v4 , http://www.feica.eu´.