PALOSUOJATUT SOVELLUKSET<br />

Yleistä palontorjunnasta ja tiivistämisestä

Palontorjuntatuotteet voidaan jakaa kahteen ryhmään: passiivisen palontorjunnan mahdollistavat tuotteet ja aktiivisen palontorjunnan mahdollistavat tuotteet.

Aktiivinen palontorjunta käynnistyy, kun tulipalo on jo syttynyt. Tyypillisiä esimerkkejä ovat sprinklerit ja palonsammuttimet.

Passiivisessa palontorjunnassa on kyse tulen ehkäisemisestä ja vaaran vähentämisestä. Tämä asia on päätettävä rakennuksen suunnittelun ja rakennusvaiheen aikana. Myös passiivinen palontorjunta voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä ehkäistään tulen syttyminen. Kyse on materiaalien syttyvyydestä alkaen tulenaroista materiaaliluokista (herkästi syttyvät→ tavanomaisesti  syttyvät→ ei herkästi syttyvät) ja päätyen ei-tulenarkoihin materiaaliluokkiin, joissa materiaaleja tavallisesti  peittävät erilaiset epäorgaaniset materiaalit kuten kivivilla- ja betonipohjaiset tuotteet.

Passiivisen palontorjunnan toinen osa kuvailee järjestelmän turvallisuustasoa. Järjestelmän on oltava sellainen, että se rajoittaa tulen leviämistä ja varmistaa poistumisteiden turvallisuuden ajaksi, joka on riittävän pitkä ihmisten evakuoimiseksi. Tyypillisiä käyttöalueita ovat saumat, väliseinät tai muut yhteydet huoneiden ja lattioiden välillä, tavallisesti rakennuksen sisällä ja vain harvoin rakennuksen ulkopuolella. 

Rakennusmateriaalien luokittelu

Turvallisuusasteesta kertoo kirjaimen jälkeen merkitty numero, ts. kuinka monta minuuttia, tulen, lämmön ja myös savun eteneminen estyy. Tyypilliset luokitteluja ovat mm. "EI 90" tai "EI 120", riippuen toiminnasta ja sulkutyypistä (esim. putkien tai johtojen, avosaumojen, ovien ympärillä). [Tähän piirustus suunnitelmasta]

Palontorjunta PU-saumaeristeillä

PU-saumaeristeet ovat pohjimmiltaan syttyviä ja riippuen niiden koostumuksesta ja olosuhteista ne voivat kattaa kaikki kolme syttyvyysluokkaa. Hyvin harvoissa maissa on säännelty tiivistysmateriaalien syttyvyyttä, ja siksi useimmat käytössä olevat PU-saumaeristeet eivät vastaa mitään paloluokitusta, mikä tarkoittaa, että ne ovat luokassa "B3" saksalaiseen DIN 4102 -standardiin perustuen tai luokassa "F" EN 13501 -standardiin perustuen.

Paloluokitellut PU-saumaeristeet, jotka ovat tunnistettavissa esim. "F 240" -spesifikaatiossa, on tavallisesti testattu saumoissa. F 240 -spesifikaatiossa todetaan, että tämä tuote on läpäissyt tulikokeen 240 minuutin ajan tiettyjen testiolosuhteiden vallitessa, jotka olosuhteet on mainittava ao. asiakirjoissa. Nämä olosuhteet ovat – kun kyse on tiivistysainevaahdosta – sauman leveys ja seinän paksuus. Mitä kapeampi sauma ja mitä paksumpi seinä, sitä pidempi on tietyn tiivistysaineen palonkestävyysaika. Usein on niin, että koejärjestelmä koostuu yhdistelmästä erilaisia ei-tulenarkoja materiaaleja kuten kivivilla, jolloin saumaeriste pääasiallisesti ehkäisee savun läpitunkeutumisen ja kivivilla suojaa saumaeristettä tulelta.